Kişisel Verilerin Korunması

DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”), ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri konumundaki bilgileri toplamakta ve işleyebilmektedir. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte, toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermekte ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, Şirketin çalıştığı iş ortakları ile Şirket’e başvuruda bulunacak çalışan adayları kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine ilişkin en güncel detaylı bilgiye yukarıda yer alan “DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. İş Ortakları Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” ile “DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Çalışan Adayları Kişisel Veriler Aydınlatma Metninden” ulaşabilmektedir.

Şirket tarafından kişisel verileri işlenen veri ilgilileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları ile ilgili Şirket’e başvuruda bulunmak istedikleri zaman yukarıda yer alan  “Başvuru Formunu” kullanabilirler.

Saygılarımızla,
DOST ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

İletişim Formu Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Dost Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
WEB SAYFASI İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Dost Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) sahibi olduğu “https://www.www.dostenerji.com” adresli web sayfası üzerinde iletişim formunun doldurulması suretiyle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte ve toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmaktadır. Bu doğrultuda doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gereğinden fazla kişisel veri içermemesine özen gösteriniz. 

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda Şirket, bu kişisel verileri kendisiyle paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğinizi ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğinizi kabul etmektedir.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • E-posta adresi ve telefon numarası,
 • İletişim formunda yer alan bilgiler.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Web sayfası üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilen kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Şirket, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır. Bu anlamda web sayfası üzerinde yer alan iletişim formuna ilişkin “gönder” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • Hissedarlar,
 • İlgili grup şirketleri,
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresimiz olan “KVK Plaza Bayar Cad. Gülbahar Sk. No:14 Kozyatağı İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya kvkk@mvholding.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Dost Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.